A PSZÁF J-III-B.631/2006. számú határozata. A felügyelet a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.-vel szemben intézkedést alkalmazott és bírságot szabott ki a befektetési szolgáltatási é

2006. december 08., péntek, 06:00

A PSZÁF J-III-B.631/2006. számú határozata. A felügyelet a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.-vel szemben intézkedést alkalmazott és bírságot szabott ki a befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) megállapított felügyeleti jogkörömben eljárva a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. (székhelye: 1054 Budapest, Báthori út 4., a továbbiakban: társaság) befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységének utóvizsgálata során, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: felügyelet) főigazgatójának felhatalmazása alapján, annak megbízásából a mai napon az alábbi határozatot hozom:

I. Felszólítom a társaságot, hogy a jövőben a portfóliókezelési tevékenységének végzése során maradéktalanul tegyen eleget a saját és az általa kezelt portfóliók közötti ügyletkötésekre vonatkozó korlátozó rendelkezéseknek.

II. Kötelezem a társaságot, hogy a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül rendkívüli adatszolgáltatásként küldjön - az igazgatósága és felügyelőbizottsága által megtárgyalt és jóváhagyott - jelentést a felügyelet részére a fenti felszólítás teljesítése érdekében megtett intézkedésekről.

III. Kötelezem a társaságot a határozat indokolásában meghatározott tevékenységi és működési szabályok megsértése miatt500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére.

A bírságot a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-00000000 számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, "felügyeleti bírság" megjelöléssel.

A határozat ellen - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek helye nincs, azonban az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a felügyelethez benyújtott keresettel a Fővárosi Bíróságtól kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

 

Budapest, 2006. november 9.

 

Dr. Barna Zsolt s. k.,
a PSZÁF ügyvezető igazgatója

 

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum