A PSZÁF II-14/2004. számú határozata az Aviva Életbiztosító Rt.-nél lefolytatott átfogó ellenőrzés lezárásáról

2004. április 06., kedd, 06:00

A PSZÁF II-14/2004. számú határozata az Aviva Életbiztosító Rt.-nél lefolytatott átfogó ellenőrzés lezárásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: felügyelet) által az Aviva Életbiztosító Rt-nél (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.) – a továbbiakban: biztosító – elrendelt, átfogó felügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi határozatot hozom.

1. Megállapítom, hogy a biztosító szerződéses állományának nyilvántartására szolgáló rendszere a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg, nem volt alkalmas az ügyfelek befektetései valóságnak megfelelő nyilvántartására, a helyes ügyfél-tájékoztatásra és a biztosítási szerződések szerinti szolgáltatások nyújtására, továbbá arra, hogy lehetővé tegye annak a biztosító és a felügyelet által történő ellenőrzését.

2. Kötelezem a biztosítót, hogy az 1. pontban foglaltak szerinti állomány nyilvántartó rendszerében szereplő hibás adatok kijavítására készítsen intézkedési tervet, amelyben legalább az alábbiakra térjen ki:

a) a feltárt valamennyi hibatípus kijavítására,

b) a javítás technikai megoldásának módjára,

c) a javítás időbeni ütemezésére,

d) az ügyfelek tájékoztatására,

e) az ügyfelek esetleges kártalanítására (kompenzálás),

f) továbbá az a)-e) pontokra valamennyi megszűnt szerződés esetén is.

Kötelezem a biztosítót, hogy a biztosító igazgatósága és felügyelőbizottsága által jóváhagyott intézkedési tervet a felügyeletnek jóváhagyás végett küldje meg.

Határidő: 2004. április 30.

3. Kötelezem a biztosítót, hogy a 2. pont szerinti intézkedési tervvel egyidejűleg a felügyeletnek küldje meg az átfogó vizsgálat tartama alatt elvégzett, a hibás unit-linked állományra vonatkozó tartalék hiányra vezető, továbbá a vizsgálati jelentés e megállapítására adott válaszában tartalék többletre való következtetését alátámasztó becslésének részletes módszertani leírását adatokkal és számításokkal alátámasztva. Az előbbieket bemutató jelentésnek ki kell térnie arra is, hogy a becslés milyen típusú hibát hordozó állományra vonatkozik.

4. Kötelezem a biztosítót, hogy a 2. pont szerinti intézkedési tervnek megfelelően nyilvántartási rendszerét javítsa ki, és kijavítás iránt tett intézkedéseiről a kötelezettség teljesítésének alábbi határideje alatt a felügyeletet minden hónap 15. napjáig tájékoztassa. A tájékoztatás legalább az alábbiakra terjedjen ki:

a) a javított hibás tételek típusa és száma

b) az esetleges szükséges kompenzáció bemutatása

c) a kompenzáció megtörténtének igazolása.

Határidő: folyamatosan 2004. október 15-ig

5. Kötelezem a biztosítót, hogy az állomány-nyilvántartó rendszer hibájáról és az esetleg szükséges kompenzáció lehetőségéről azon érintett ügyfeleit is egyedileg igazolható módon tájékoztassa, akik esetében a hiba javítása még nem történt meg, de az éves tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése esedékessé vált. Kötelezem a biztosítót, hogy a tájékoztatásról szóló levél tervezetét a felügyeletnek előzetesen mutassa be.

Határidő: 2004. október 15.

6. Kötelezem a biztosítót, hogy a 4. pontban foglalt kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg a javításról, illetőleg az esetlegesen szükséges kompenzálásról az ügyfeleket – beleértve a megszűnt szerződésekkel érintetteket is – ellenőrizhető módon tájékoztassa, függetlenül attól, hogy az éves tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítésének esedékessége 2004. augusztus 31-e utáni időpontra esik.

7. Kötelezem a biztosítót, hogy állomány-nyilvántartó rendszerének kijavítását követően a nyilvántartás megfelelőségét független külső szakértővel ellenőriztesse és az ellenőrzésről szóló jelentést annak dokumentációjával a felügyeletnek nyújtsa be.

Határidő: 2004. november 15.

8. Kötelezem a biztosítót, hogy állomány-nyilvántartó rendszerében feltárt hibák kijavítását követően a teljes szerződéses állományhoz tartozó tartalékszükségletet számítsa ki, továbbá mutassa ki, hogy a hibák a 2001., 2002., 2003. mérlegévekre vonatkozóan milyen eltéréseket okoztak a biztosítástechnikai tartalékokban.

Határidő: 2004. október 15.

9. Kötelezem a biztosítót, hogy az Armada elnevezésű terméke terméktervét módosítsa úgy, hogy

a) a szerződési feltételekben határozza meg az ügyfelek számára világosan és egyértelműen a fedezeti díj és kezdeti befektetési egységek fogalmát és számítási módját,

b) a díjkalkulációban határozza meg a fedezeti díj számítását, illetve az alapjául szolgáló standard szorzókat,

c) a szerződési feltételek részét képező befektetési politikájában határozza meg világosan a befektetések és az azokkal kapcsolatos ügyletek körét.

Határidő: 2004. április 30.

Kötelezem a biztosítót, hogy a 2003. augusztus 28-án terjeszteni kezdett Prospero elnevezésű befektetési egységhez kötött életbiztosítási termékét vizsgálja felül a fedezeti díj meghatározásának az Armada elnevezésű termékkel kapcsolatban a fenti a) és b) pontokban előírtak szempontjából, és e felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a felügyeletet.

Határidő: 2004. április 30.

10. Kötelezem a biztosítót, hogy a szerződések teljesítése során a biztosítási feltételekben vállaltaknak megfelelően járjon el.

Határidő: folyamatosan

11. Megállapítom, hogy a biztosító késedelmesen teljesítette a Bit. 102. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségét.

Kötelezem a biztosítót, hogy az ügyfelekkel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul tegyen eleget, ennek keretében:

a) írásos ügyfél-tájékoztatóit egészítse ki a Bit. ügyfelek tájékoztatására vonatkozó, adattovábbítással kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően,

Határidő: 2004. április 30.

b) ügyfél-tájékoztatójában figyelemfelhívásra alkalmas módon adjon tájékoztatást a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő szerződési feltételekről.

Határidő: 2004. április 30.

12. Kötelezem a biztosítót, hogy befektetéseinek, így különösen a matematikai tartalék és a biztonsági tőke eszközfedezetének nyilvántartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezesse, és a biztosító eszközeinek befektetésére vonatkozó jogszabályi előírásokat mindenkor tartsa be.

Határidő: 2004. április 30., majd folyamatosan

13. Kötelezem a biztosítót, hogy a biztosítástechnikai tartalékok képzésekor a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el.

Határidő: folyamatosan

14. Kötelezem a biztosítót, hogy a számvitelre vonatkozó jogszabályokat mindenkor maradéktalanul tartsa be.

Határidő: folyamatos

15. Kötelezem a biztosítót, hogy adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésekor a jogszabályok előírásainak megfelelően járjon el.

Határidő: folyamatosan

16. Megállapítom, hogy a biztosító az II/301/2002. számú, 2002. április 16–26. között lefolytatott utóvizsgálatot lezáró felügyeleti határozat 4. pontjában foglalt, az előre fizetett díj fogalmának meghatározására vonatkozó kötelezésnek nem tett eleget, az 5. pontjában foglalt kötelezést pedig késedelmesen teljesítette.

Kötelezem a biztosítót, hogy az Armada elnevezésű termékéhez alkalmazott díjkezelési tájékoztató előre fizetett díjra vonatkozó részét a szerződési feltételekben rögzítse.

Határidő: 2004. április 30.

17. Megállapítom, hogy a biztosító felügyelőbizottságának tevékenysége nem felel meg a biztosítók felügyelőbizottságára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így nem valósul meg a belső ellenőrzés felügyelőbizottság által történő szakmai irányítása, és ennek hiányában a biztosító belső ellenőrzése nem alkalmas arra, hogy a biztosítási tevékenység törvényességét a biztonság, áttekinthetőség szempontjából vizsgálja, Megállapítom továbbá, hogy a felügyelőbizottság elnöke megsértette a felügyelet felé fennálló bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírást is.

Kötelezem a biztosítót, hogy a biztosító belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul tartsa be.

Határidő: folyamatosan

18. Kötelezem a biztosítót 10 000 000 Ft (azaz tízmillió forint) összegű felügyeleti bírság megfizetésére, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül a Magyar Államkincstár 10032000-00283834-00000000 számlaszámra, „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével kell befizetni.

19. Kötelezem a biztosító első számú vezetőjét, Horváth Bélát (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.) 700 000 Ft (azaz hétszázezer forint) összegű felügyeleti bírság megfizetésére, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kell a Magyar Államkincstár 10032000-00283834-00000000 számlaszámra, „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével befizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni.

 

Budapest, 2004. március 23.

 

Dr. Szász Károly s. k.,
a PSZÁF elnöke

 

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.