A PSZÁF III/86 189/2003. számú határozata a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. felszólításáról a jogszerű működés maradéktalan biztosítására

2003. július 17., csütörtök, 06:00

A PSZÁF III/86 189/2003. számú határozata a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. felszólításáról a jogszerű működés maradéktalan biztosítására

A Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 4., a továbbiakban: rt.) befektetési szolgáltatási tevékenységének átfogó vizsgálata tárgyában indított eljárásban, a mai napon az alábbi határozatot hozom:

I. Felszólítom az rt.-t, hogy

1. az alapító okiratában feltüntetett tevékenységi köreit hozza összhangba a jogszabályi előírásokkal;

2. az aláírások rendjéről szóló szabályzatát és gyakorlatát hozza összhangba a jogszabályi előírásokkal;

3. szerződéskötési gyakorlatában, az ügyfelek azonosításakor követelje meg a pénzmosás megelőzését szolgáló szabályzatban meghatározott dokumentumok benyújtását, és ellenőrizhetőségük érdekében gondoskodjon azok megőrzéséről;

4. portfóliókezelési tevékenysége során tartsa be a saját és az általa kezelt portfóliók közötti ügyletkötésekre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket;

5. mindenkor maradéktalanul tartsa be a befektetési vállalkozások tartós pénzügyi befektetésére vonatkozó korlátozó jogszabályi előírást;

6. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: felügyelet) és a Befektető-védelmi Alapnak (a továbbiakban: Beva) fizetendő díjak elszámolásánál mindenkor feleljen meg a jogszabályi előírásoknak;

7. vizsgálja felül, és szabályzatában rögzítse a részvényportfólió és a fedezeti jellegű határidős részvénypozíciók kereskedési könyvbe történő besorolásának elveit;

8. a tőkemegfelelési mutató számításánál, a letétek, valamint a nyitott devizapozíciók tőkekövetelményének számításakor a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el;

9. felügyeleti díjfizetési kötelezettségét mindenkor a jogszabályban meghatározott határidőben és módon teljesítse;

10. a felügyelet felé teljesítendő elektronikus adatszolgáltatása mindenkor, teljes körűen feleljen meg a jogszabályi előírásoknak.

II. Kötelezem az rt.-t, hogy a felügyelet részére a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül nyújtsa be az I/2. pontban megjelölt kidolgozott, illetve az I/7. pontban megjelölt meghatározott szempontok szerint átdolgozott szabályzatait.

III. Kötelezem az rt.-t, hogy a felügyelet részére a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül küldjön jelentést a jelen határozatban előírt felszólításokban foglaltak teljesítéséről.

IV. Az rt.-t a tevékenységi és működési szabályok megsértése miatt 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

A bírságot a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00283834-00000000 számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „felügyeleti bírság” megjelöléssel.

A határozat – a felügyeleti bírság megfizetésére kötelezés kivételével – jogorvoslatra való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

A határozat ellen – közigazgatási eljárás keretében – fellebbezésnek nincs helye, azonban a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül, keresettel a határozat bíróság általi felülvizsgálata kérhető.

A határozat indoklással együtt, teljes terjedelemben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján, a www.pszaf.hu internetcím alatt olvasható.

 

Budapest, 2003. július 3.

 

            Dr. Szász Károly s. k.,
            a PSZÁF elnöke

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum