A PSZÁF IV/143/2003/B. számú határozata a Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár kötelezéséről a felsorolt intézkedések megtételére, valamint a pénztár tisztségviselőjének bírságolásáról

2003. július 08., kedd, 06:00

A PSZÁF IV/143/2003/B. számú határozata a Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár kötelezéséről a felsorolt intézkedések megtételére, valamint a pénztár tisztségviselőjének bírságolásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: felügyelet) képviseletében a Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár (1054 Budapest, Báthori u. 4.) – a továbbiakban: pénztár – 2003. február 17–28-i általános ellenőrzéséről készült jelentés-jegyzőkönyv megállapításai alapján a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben (a továbbiakban: Mpt.) biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Megállapítom, hogy a pénztár a PSZÁF/IV/102/2002/B. számú határozata 4. pontjában foglalt előírásokat nem teljesítette maradéktalanul. Kötelezem a pénztárat, hogy a jövőben a tagdíjfizetés elmaradása esetén a tagok, a munkáltatók és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felé küldött megkereséseket megfelelően dokumentálja.

2. Megállapítom, hogy a pénztár a PSZÁF/IV/102/2002/B. számú határozat 22. pontját nem teljesítette maradéktalanul. Kötelezem a pénztárat, hogy a jövőben az éves beszámoló kiegészítő mellékletét a jogszabályi előírások szerint készítse el.

3. Kötelezem a pénztárat, hogy szabályzatait feleltesse meg a jogszabályoknak, és azokat küldje meg a felügyeletnek.

4. Megállapítom, hogy a pénztár könyvvizsgálója a fedezeti tartalék és az ahhoz tartozó egyéni számlák és szolgáltatási tartalékok egyezőségét könyvvizsgálói jelentésében nem minden esetben záradékolta.

5. Kötelezem a pénztárat, hogy a jövőben az ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkező tagokkal a tagdíjfizetésre vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően kösse meg a megállapodást.

6. Megállapítom, hogy a pénztár a PSZÁF/IV/57/2001. számú határozata 1. pontjában, valamint a PSZÁF/IV/102/2002/B. számú határozata 1., 5. és 12. pontjában foglalt előírásokat nem teljesítette maradéktalanul. Kötelezem a pénztárat, hogy a kifogásolt negyedéves jelentéseit és éves beszámolóját tekintse át, szükség szerint módosítsa és küldje meg a felügyeletnek az azokat alátámasztó főkönyvi kivonatokkal és analitikával együtt, valamint a jövőben a könyvviteli nyilvántartások és számviteli elszámolások vezetése, bizonylati alátámasztása során a jogszabályi előírások szerint járjon el.

7. Kötelezem a pénztárat, hogy amennyiben saját vagyonkezelést kíván folytatni, úgy képezze meg saját tevékenységi tartalékát.

8. Megállapítom, hogy a pénztár a vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat nem tartotta be. Kötelezem a pénztárat, hogy befektetési számla szerződését a jogszabályi előírások szerint kösse meg.

9. Kötelezem a pénztárat, hogy a jövőben a befektetési limitekre vonatkozó jogszabályi előírásokat tartsa be.

10. Kötelezem a pénztárat, hogy a jövőben a tagokkal való elszámolások során a jogszabályi előírásokat tartsa be.

11. Kötelezem a pénztárat, hogy a jövőben a küldöttközgyűléseit a jogszabályi előírásoknak megfelelően bonyolítsa le.

12. Májer Zsoltot, mint az igazgatótanács elnökét 200 000,-Ft azaz kétszázezer forint bírság megfizetésére kötelezem, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a következő számla javára kell befizetni „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével: Magyar Államkincstár 10032000-00283834-00000000

13. Kötelezem Májer Zsoltot, mint az igazgatótanács elnökét, hogy jelen határozatot az igazgatótanácsi és az ellenőrző bizottsági ülésen a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül ismertesse, illetőleg a pénztártagokkal a soron következő közgyűlésen is ismertesse.

14. Kötelezem a pénztárat, hogy a jelen határozatom 13. pontjában előírt kötelezettségének teljesítéséről az igazgatótanácsi és az ellenőrző bizottsági ülésen készítsen jegyzőkönyvet, és azokat az ülés megtartásától számított 3 munkanapon belül küldje meg a felügyelet részére.

15. Kötelezem a pénztárat, hogy a rendelkező részben előírt kötelezettségeinek teljesítéséről és annak módjáról a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a dokumentumok egyidejű megküldésével írásban tájékoztassa a felügyeletet.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát – a kézhezvételtől számított 30 napon belül – a pénztár a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti.

A határozat indoklással együtt, teljes terjedelemben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján, a www.pszaf.hu internetcím alatt olvasható.

 

Budapest, 2003. június 12.

 

            Dr. Szász Károly s. k.,
            a PSZÁF elnöke

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum