IV/221/2002. számú határozat a Quaestor Magánnyugdíjpénztár kötelezéséről a felsorolt intézkedések megtételére

2002. augusztus 13., kedd, 06:00

IV/221/2002. számú határozat a Quaestor Magánnyugdíjpénztár kötelezéséről a felsorolt intézkedések megtételére

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: felügyelet) képviseletében a Quaestor Magánnyugdíjpénztár (1054 Budapest, Báthori u. 4.) – a továbbiakban: pénztár – 2002. május 22-ei célellenőrzéséről készült jelentés-jegyzőkönyv megállapításai alapján, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben (a továbbiakban: Mpt.) biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom.

1. Kötelezem a pénztárat, hogy a központi nyilvántartásból kapott hibalisták, az onnan lekérdezhető adatok, az érintett pénztártagok nyilatkozatai és a többes tagsággal érintett további pénztárakkal történő egyeztetés alapján a jogszerűtlenül létrejött tagsági jogviszonyokat – a felügyelet által e tárgyban 2001. december 7-én kiadott körlevélben foglaltak szerint – rendezze. A rendezés eredményeként a 172/1997. (X. 6.) kormányrendelet előírásainak és a hatályos adatszolgáltatási rend eljárási szabályainak megfelelően jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a pénztárak központi nyilvántartása (PKN) felé teljesítse adatszolgáltatási kötelezettségét.

2. Kötelezem a pénztárat, hogy a hibás tagsági jogviszony adatszolgáltatásokat a PKN által előállított hibalisták alapján javítsa ki, és jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítsen azokról adatszolgáltatást a PKN részére. A pénztártagok javára bevallott, befizetett tagdíjakról szóló adatszolgáltatást a pénztár 1998. január 1-jéig visszamenőleg köteles ismételten összeállítani és jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a PKN részére megküldeni.

3. Kötelezem a pénztárat, hogy a központi nyilvántartásból kapott adatok és a pénztár tagi törzsadatállományának összehasonlításával a különbözetként adódó tagsági jogviszonyváltozásokról a 172/1997. (X. 6.) kormányrendelet előírásainak és a hatályos adatszolgáltatási rend eljárási szabályainak megfelelően jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a pénztárak központi nyilvántartása (PKN) felé teljesítse adatszolgáltatási kötelezettségét. A bevallás-befizetés adatok tekintetében a pénztár – az 1998. január hónapig visszamenőleges adatokra vonatkozó jelentésen túlmenően – a hatályos adatszolgáltatási rend eljárási szabályainak megfelelően teljesítse adatszolgáltatási kötelezettségét.

4. Kötelezem Májer Zsoltot mint az igazgatótanács elnökét, hogy jelen határozatot az igazgatótanácsi és az ellenőrző bizottsági ülésen a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül ismertesse, illetőleg a pénztártagokkal a soron következő közgyűlésen is ismertesse.

5. Kötelezem a pénztárat, hogy a jelen határozatom 4. pontjában előírt kötelezettségének teljesítéséről az igazgatótanácsi és az ellenőrző bizottsági ülésen készítsen jegyzőkönyvet, és azokat az ülés megtartásától számított 3 munkanapon belül küldje meg a felügyelet részére.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát – a kézhezvételtől számított 30 napon belül – a pénztár a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti.

A határozat indoklással együtt, teljes terjedelemben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján, a www.pszaf.hu internetcím alatt olvasható.Budapest, 2002. július 24.            Dr. Szász Károly s. k.,
                a PSZÁF elnöke

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum