85 268/1999. számú határozat a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. bírságfizetési kötelezettségéről iratainak megtalálása és nyilvánosságra kerülése miatt

1999. augusztus 02., hétfő, 06:00

 

A Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. (1054 Budapest, Báthori u. 4., a továbbiakban: rt.) iratainak Mogyoród-Beregtetőn történt megtalálása és nyilvánosságra kerülése tárgyában indított vizsgálat alapján az alábbi határozat hozom.

Az rt.-t 900 000 Ft, azaz kilencszázezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezem.

Az rt. a bírság összegét az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 10032000-01456318-00000000 számú számlájára köteles befizetni „felügyeleti bírság” megjelöléssel.

Felszólítom az rt.-t, hogy a jövőben a befektetők biztonsága érdekében az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Épt.) előírásait, valamint a felügyelet által jóváhagyott, hatályos üzletszabályzatát minden esetben tartsa be, tevékenységét annak megfelelően gyakorolja.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, azonban az rt. a kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti.

Indokolás: A felügyelet vizsgálatot végzett annak megállapítása érdekében, hogy a Mogyoród-Beregtető zártkertekhez vezető erdei földút mellett kartondobozokban – más kommunális szemét mellett – 1999. június 16-án megtalált Quaestor-csoporthoz tartozó társaságok dokumentációi között volt-e az rt. birtokából kikerült olyan irat, melyen értékpapírtitkot képező adat szerepel, illetve melynek megőrzési kötelezettségét kimondja az Épt.

A vizsgálat megállapítása szerint több száz olyan szerződés található a megtalált dokumentumok között, melyen szerepel a befektető neve, székhelye vagy lakcíme, személyi igazolványszáma, az ügylet ideje és sorszáma, a befizetett, átutalt összeg.

Az Épt. 115. § (1) bekezdése szerint: „Értékpapírtitok minden olyan, az ügyfélről, a befektetési szolgáltató … rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, ... a befektetési szolgáltatóval kötött szerződéseire … vonatkozik.”

Az Épt. 115. § (2) bekezdése szerint: „Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki a befektetési szolgáltatótól … szolgáltatást vesz igénybe.”

Az Épt. 117. § (1) bekezdése értelmében: „Aki üzleti vagy értékpapírtitok birtokába jut, köteles azt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – időbeli korlátozás nélkül megtartani.”

Az rt. nem biztosította a birtokába jutott értékpapírtitok megtartását. Ezzel megsértette az Épt. előírásait. Megállapítást nyert az is, hogy megsértette a felügyelet által jóváhagyott üzletszabályzatának III. fejezetében foglaltakat is, mely a titoktartás szabályait tartalmazza.

A felügyelet vizsgálata során az elhagyott iratok között nem talált olyan nyilvántartásokat, melyre vonatkozóan az Épt. 74. §-ának (2) bekezdése megőrzési kötelezettséget tartalmaz.

Tekintettel a törvény, valamint az rt. hatályos üzletszabályzatában foglaltak megsértésére, az Épt. 137. § (2) bekezdés a) és d) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A bírság összegét az Épt. 143. § (2) bekezdése alapján, a meghatározott feltételektől való eltérés súlyának figyelembevételével állapítottam meg.

A határozat elleni fellebbezést az Épt. 126. § (2) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálatot az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 72. § (1) bekezdése teszi lehetővé.

 

Budapest, 1999. július 28.

 

Dr. Szalkai István s. k.,
az ÁPTF elnöke

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum