27 005-1/1999. számú határozat a Quaestor Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt.-re vonatkozó bírságoló határozat visszavonásáról

1999. július 30., péntek, 06:00

 

A Quaestor Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaságra (1027 Budapest, Bem rkp. 33–34.) mint értékpapír-kibocsátóra vonatkozóan részvénye tőzsdei bevezetése kezdeményezésének tárgyában a mai napon az alábbi határozatot hozom:

A Quaestor Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaságra mint értékpapír-kibocsátóra vonatkozóan, részvénye tőzsdei bevezetése kezdeményezésének tárgyában meghozott, felügyeleti bírság kiszabását tartalmazó 1999. április 21-én kelt 27 005/1999. számú határozatot visszavonom.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, azonban a közléstől számított 30 napon belül bíróság általi felülvizsgálatát lehet kérni.

Indokolás: Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. tv. (a továbbiakban : Épt.) 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a kibocsátó a jegyzés (eladás) lezárását követő hatvan napon belül köteles a tőzsdei szabályzatoknak megfelelően kezdeményezni a nyilvános forgalomba hozatallal érintett értékpapírfajta teljes mennyiségének tőzsdei bevezetését, ha a nyilvánosan forgalomba hozott sorozat össznévértéke önmagában, vagy a korábban nyilvánosan vagy zártkörűen forgalomba hozott ugyanolyan jogot megtestesítő értékpapírral együtt a kettőszázmillió forintot eléri vagy meghaladja. Az Épt. 230. § kimondja, hogy a 24. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést az 1998. január 1. napján már nyilvános forgalomban lévő értékpapírok kibocsátóira is alkalmazni kell. Így ezen kibocsátók is kötelesek a 24. § (4) bekezdésben előírt kötelezettségnek 1998. december 31. napjáig eleget tenni.

A Budapesti Értéktőzsde 1999. február 23-án kelt levelében tájékoztatta az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletet arról, hogy mely kibocsátók nem a tőzsdei szabályzatoknak megfelelően kezdeményezték a tőzsdei bevezetést, ezért esetükben a tőzsdei bevezetési eljárásra nem került sor. A Budapesti Értéktőzsde 1999. március 16-án kelt levelében hivatalosan tájékoztatta a felügyeletet arról is, hogy a Quaestor Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt. (a továbbiakban: kibocsátó) kérelme mely hiányosságok miatt nem felelt meg a tőzsdei szabályzatoknak. A tőzsdén kívüli kereskedelemről rendelkezésre álló tőzsdei adatbázis szerint a kibocsátó részvényeire nem volt forgalom a kérelem beadását megelőző 6 hét során, ezért a részvénysorozat árfolyamértéken számított összértékének meghatározásához – a BÉT Bevezetési és forgalomban tartási szabályzata előírásának megfelelően – a legutolsó forgalomba hozatal árfolyamát kellett figyelembe venni. Ebben az esetben a bevezetni kérelmezett részvénysorozat a C kategória feltételeinek mindenben megfelelt, azonban a hiányosságok miatt mégsem kerülhetett sor a bevezetési eljárás lefolytatására.

Mivel a Budapesti Értéktőzsde tájékoztatása szerint a Quaestor Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt. mint értékpapír-kibocsátó az Épt. 24. § (4) és a 230. § bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget, azaz a BÉT Bevezetési és forgalomban tartási szabályzata 2. 4. pontja szerinti tájékoztatót, valamint az ugyanott előírt szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat nem nyújtotta be a Budapesti Értéktőzsde részére, ezért az Épt. 143. § (3) bekezdése alapján 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint felügyeleti bírság került kiszabásra.

A kibocsátó 1999. március 18-án a kérelem kiegészítéseként dokumentumokat nyújtott be a Budapesti Értéktőzsdére arra vonatkozóan, hogy a tőzsde által vizsgált időpontban ügyletet kötöttek a kibocsátó részvényeire 12%-os árfolyamon. A tőzsde által lefolytatott vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az ügyletben közreműködő tőzsdetag mulasztása miatt nem jelent meg a kötés az adatbázisban, ezért a kibocsátót a bevezetési kezdeményezésre vonatkozó kötelezettsége tekintetében hátrány nem érheti.

A Budapesti Értéktőzsde mindezek után a bevezetési eljárást lefolytatta, melynek eredményeként a Tőzsdetanács az 1999. július 5-én kelt 123/1999. számú határozatával a kérelmet elutasította.

A fentiekre tekintettel az Épt. 143. § (3) bekezdése alapján, ellenérdekű fél hiányában a határozatot az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. (Áe.) 61. § (2) bekezdése alapján visszavonom.

A határozat ellen a közigazgatási úton történő jogorvoslat lehetőségét az Épt. 126. § (2) bekezdése zárja ki. A bíróság által történő felülvizsgálatot az Áe. 72. § (1) bekezdése teszi lehetővé.

 

Budapest, 1999 . július 29.

 

Dr. Szalkai István s. k.,
az ÁPTF elnöke

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum